سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مهدی بیگدلو – کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
علی تاتاری – کارشناس ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

نماگرهای پیشرو از نخستین متغیر هایی هستند که پیش از بروز تحولات اقتصادی تغییر می کنند . در این مقاله ابتدا به بررسی مبانی تئوریک نماگرهای پیشرو اقتصادی و پیشینه پژوهش پرداخته شد . پس از آن داده های سری زمانی ۳۳ متغیر و نماگر اقتصادی که بر پایه معیارهایی همچون توجیه اقتصادی، سازگاری حرکتی متغیرها با شاخصقیمت بورس و در دسترس بودن متغیرها، گزینش شده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . سپس با انجام سه مرحله فیلترینگ، متغیرهای ناکارا حذف شدند و تنها سه نماگر " نرخ رشد بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی " ، " نرخرشد شاخص کل بهای تولید کننده " و " مابه التفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم " به عنوان نماگرهای پیشروی شاخص قیمت بورس شناسایی گردیدند . آنگاه با بکارگیری روش مولفه های اصلی، این نماگرهای برگزیده با ضرایب مربوطه ترکیب شده و یک شاخص ترکیبی جدید ساخته شد . این شاخص ترکیبی با هر دو معیار ضریب همبستگی و نقاط برگشت سازگاری مطلوبی را با شاخص قیمت بورس پیدا نمود .