سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علیجانیها – دانشگاه علم و صنعت ایران
حمید بهنام – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

از طرح ایده استفاده از سیگنال ECG به عنوان یک خصوصیت بیومتریک مدت زیادی نم یگذرد. در کلیه تحقیقات گذشته از ویژگیهای فواصل زمانی بین نقاط مشخصه که از سیگنالECGفرد در حالت استراحت استخراج شده بودند، استفاده شده است. نتایجمؤید توانایی خوب این ویژگی در شناسایی هویت افراد مختلف میباشد، لیکن با انجام بررسی بر روی سیگنال افراد پس از فعالیت بدنی مشخص شد کارایی این ویژگیها در شناسایی هویت با اینگونه سیگنالها بسیار ضعیف م یباشد. در این تحقیق ضمن ارائه دو ویژگی جدید بر مبنای تحلیل در حوزه فرکانس و طیف مراتب بالا، علاوه بر دستیابی به دقت بالا در شناسایی هویت با استفاده از سیگنالهای اخذ شده در حالت استراح ت(بیش از ۹۶ درصد) موفق به کسب نتایج بسیار خوب در شناسایی هویت در حالت پس از فعالیت بدنی
شد هایم(در حدود ۸۰ درصد)، ضمناً به کمک ایده ماتریس احتمال توانست هایم ۱۰۰ % هویت نمون ههای مورد بررسی را در دو حالت شناسایی نماییم.