سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالله حسن زاده قورت تپه – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ایر
مریم حاج حسنی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ایر
حسین رنجی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ایر
مشهید هناره – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ایر

چکیده:

تنوع ژنتیکی پایه واساس کار برنامه های به نژادی می باشد. بادام های وحشی ایران از نظر تنوع ژنتیکی دارای گستردگی بسیار وسیع هستند. گونه های مختلف آن دارای تنوع زیادی از نظر ژنهای ذخیره کننده پروتئین و روغن ،مقاومت به خشکی ، شوری، آفات، امراض و بسیاری عوامل دیگر می باشنداین بررسی به مدت ۳سال به منظور مطالعه پراکنش و مناطق رویش گونه های بادام وحشیآذربایجان غربی انجام شد. دراین مطالعه نقاط مختلف منطقه مورد بررسی قرار گرفت و بادام های رویش یافته مورد شناسایی قرارگرفتند. خصوصیات مرفولوژیکی آنها و مشخصات جغرافیایی ناحیه نیز مطالعه شد. بر اساس نتایج حاصله ۱۱گونه بادام وحشی شناسایی گردید اسامی علمی بادام های شناسایی شده بشرح زیر می باشد: Amyggalus carduchorum, A. eburnean, A lycioides, A. communis, A. orientalis, A. fenzliana, A. paboti, A. trichamygdalus, A. kotschyi,A. korshiskyi and A. urmiensisمطالعات بعمل آمده نشان داد که جنس بادام از ارتفاع ۱۱۰۰ تا ۲۳۰۰ متر ازسطح دریای آزاد وعرض جغرافیایی ۳۶ تا۳۹/۷ درجه در خاکهای با بافت سبک تا متوسط در استان آذربایجان غربیپراکنش دارد.نقشه پراکنش بادام های استانتهیه گردید .به علت بهره برداری بی رویه از پوشش گیاهی واستفاده ازبادام های وحشی به عنوان سوخت اکثر گونه های بادام در معرض تهدید و نابودی قراردارند.