سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مینا مرشدی زاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ع
مهران افخمی – دکترای علوم محیط زیست مدیر محیط زیست سازمان آب و برق خوزستان
هادی زارعی – دکترای مدیریت محیط زیست، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی آلودگیهای محیطی ناشی از پساب صنایع کاشی و سرامیک در استان یزد و تعیین بار آلودگی متوسط صنایع کاشی و سرامیک صورت گرفته است. در این مطالعه با در نظرگرفتن شرایط و امکانات، نمونه برداری از فاضلاب 5 کارخانه کاشی و سرامیک (کارخانجات کاشی و سرامیک احسان، ارچین، مریم، مهسرام و نازسرام) و 5 چاه آب در محدوده این صنایع صورت گرفته است. نمونه برداری به مدت 6 ماه از فروردین تا شهریور ماه 1387 صورت گرفته است. نمونه ها با شرایط استاندارد به آزمایشگاه انتقال یافته و با استفاده از روشهای آزمایشگاهی ارائه شده در کتاب روشهای استاندارد برروی 16 پارامتر آزمایشهای مورد نیاز انجام گرفت. نتایج حاصل از بار آلودگی صنایع نشان می دهد که بیشترین میزان فلزات سنگین (کروم، کادمیوم، سرب و روی) و همچنین فسفات توسط کارخانه کاشی نازسرام و در مورد فلز سنگین آهن توسط کارخانه کاشی مریم تولید می شود. بیشترین میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی و شیمیایی توسط کاشی ارچین تولید می شود. مقایسه پساب خروجی، با استاندارد تخلیه نشان میدهد که میانگین آهن در پساب کارخانجات مریم و نازسرام و همچنین میانگین روی در پساب کارخانجات احسان و نازسرام بیش از حد مجاز می باشد. میانگین کلراید در کارخانه های احسان، ارچین و نازسرام بالاتر از حد استاندارد می باشد. در مورد فسفات میانگین تمامی کارخانه ها بالاتر از حد مجاز می باشد. مقایسه میزان فلزات سنگین در آب چاهها نشان می دهد که کادمیوم در چاه شماره 1 بیش از حدمجاز می باشد.همچنین میانگین سرب در تمامی چاهها بالاتر از حد استاندارد می باشد.