سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنگره علوم باغبانی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسدالله علیزاده –

چکیده:

باتوجه به تنوع گسترده ارقام سیب دراقصی نقاط کشور ، به منظور شناسایی ، جمع آوری وحفظ ژرم پلاسم سیب کشور وهمچنین استفاده دربرنامه های به نژادی این بررسی انجام گرفته است . نظر به سطح زیرکشت ومیزان تولید سیب درکشورکه یکی ازعمده ترین محصولات باغبانی محسوب میگردد جهت اجرای طرحهای تحقیقاتی واحداث باغ کلکسیون درمناطق مختلف کشور،شناسایی وجمع آوری ارقام بومی سیب ضرورت دارد. این شناسایی درمناطق سیب خیزکشور با استفاده از دیسکریتپورIBPGR انجام گردیده . دراین مرحله ۵۷ صفت ، مربوط به مراحل مختلف رشد ونمو گیاه شامل مرحله گلدهی ، بعداز گلدهی ، زمان رسیدن میوه ومرحله خواب درختان مورد مطالعه قرار گرفته است. باغات براساس کتابهای اطلس میوه واطلاعات محلی شناسایی ودرختان موردنظرمشخص وپلاک کوبی گردیدند. صفات مورد نظربراساس فرمهای مربوطه یادداشت برداری شده و درسال سوم ازنمونه های علامتگذاری شده پیوندک تهیه ودرنهالستان هرمنطقه برروی پایه بذری به تعداد ۱۵ اصله پیوند گردیده است. درمرحله دوم طرح پس از یک سال رشدونمو درخزانه ، نهالهای پیوندی به دو منطقه مورد نظر منتقل وازهررقم ۴ اصله نهال با فواصل ۴×۳ متردرقالب طرح آماری لاتیس ساده ویا آگومنتت ( بسته به تعداد ژنوتیپ ها وارقام جمع آوری شده ) جهت بررسی های تکمیلی کشت میگردند. توضیح اینکه با توجه به وجود بیماری باکتریایی آتشک در بعضی مناطق ازانتقال نهالهای آلوده به مناطق ایزوله خودداری میشود. دراین مرحله حدود ۴۰۰ ژنوتیپ بومی سیب شناسائی وجمع آوری شده است.