سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سکینه شوشتری – دانشگاه فردوسی مشهد
بهروز جعفر پور –
ماهرخ فلاحتی رستگار –

چکیده:

ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگیTSWV) ) متعلق به جنس Tospovirusاز خانواده Bunyaviridaeاست. TSWVسبب بیماری در محصولات مهم در ۳۵ خانواده گیاهی می شود این دامنه وسیع میزبانی شامل گیاهان زراعی ، علف های هرز و گیاهان زینتی است که در بین ویروس های آلوده کننده گیاهی قابل توجهاست . این ویروس در طبیعت بوسیله چند گونه تریپس منتقل می شود . RNAاین ویروس سه قسمتی است و از سه قسمت بزرگ ، کوچک و متوسط تشکیل شده است. یکی از روش های شناسایی این ویروس روش سرولوژیکی است که در این تحقیق از آزمون الایزا استفاده شده است با نمونه برداری و انجام آزمون الایزا از سطح مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوی وجود این ویروس در شهرستان های تربت حیدریه و مشهد به اثبات رسید . روش های موثر مبارزه با این بیماری استفاده از ارقام مقاوم و مبارزه شیمیائی با تریپس های ناقل بیماری است .