سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمدرضا عمانی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر نگرش جوانان روستایی شهرستان شوشتر جهت اشتغال در فعالیت های کشاورزی می پردازد تا با فراهم نمودن شناخت پیرامون عوامل مذکور و بررسی موانع موجود زمینه لازم را جهت برنامه ریزی برای جوانان روستایی فراهم نماید. جامعه آماری، جوانان روستایی ۱۵ تا ۲۴ ساله شهرستان شوشتر می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد نمونه های برآورده شده (بر اساس فرمول کوکران) به میزان ۱۷۰ نفر از بین جوانان روستایی شهرستان شوشتر انتخاب گردید. با بهره گیری از پرسشنامه ای که روایی و اعتبار آن نیز تعیین شده است اطلاعات لازم جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج مورد نیاز استخراج شد. نتایج اصلی این تحقیق نشان می دهد که سن، سطح تحصیل، سابقه در کشاورزی، میزان زمین زیر کشت، درآمد حاصل از محصول، مشارکت اجتماعی، کل تحت مالکیت، امکانات رفاهی و تفریحی، میزان آشنایی با سازمان های روستایی با سطح نگرش جوانان روستایی شهرستان شوشتر جهت اشتغال در فعالیت های کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین درآمد حاصل از محصول، عملکرد محصول، کل زمین تحت مالکیت، سطح مکانیزاسیون، سطح تحصیل و مشارکت اجتماعی توانایی تبیین ۷۵/۶ درصد (R2=0/756) تغییرات سطح نگرش جوانان روستایی شهرستان شوشتر جهت اشتغال در فعالیت های کشاورزی را دارا می باشند.