سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اباصلت حسین زاده کلاگر – گروه بیولوژی، دانشکده علوم، دانشگاه مازندران، بابلسر
مصطفی مطلبی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران
محمدرضا زمانی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، تهران

چکیده:

در دیواره سلولی اغلب دو لپه ایها از جمله لوبیا گلیکوپروتیئنهای مهاری آنزیم پلی گالاکتوروناز(Polygalacturonase-inhibiting proteins/PGIP) وجود دارد که قادرند طیف وسیعی از آنزیم های پلی گالاکتوروناز (Polygalacturonase/PG) قارچی را تشخیص و مهار کنند. جهت مطالعه تنوع ژنی pgip، بعد از استخراج DNA ژنومی از برگ های لوبیا به روش CTAB، تکثیر ژنpgip1 با استفاده از پرایمرهایRB1/RB2 و ژن pgip2 با استفاده از پرایمرهای ۲RB21/2RB11 صورت گرفت. از الگوی تکثیر محصول PCR با پرایمرهای ناحیه میکروساتلیتی و همچنین الگوی هضم آنزیمی برای شناسایی ژن pgip1 استفاده شد اما برای شناسایی و تفکیک ژن pgip2 محصول PCRحاصل به عنوان الگو برای تکثیر با استفاده از Mismatch پرایمرهای داخل ژنی بصورت Multiplex PCR انجام گرفت. محصولPfuتکثیر شده پس از هضم آنزیمی، در سایت XbaI/SacI وکتور pUC18 کلون شد. پلاسمیدهای نوترکیب پس از تایید با الگوی هضم آنزیمی در دو جهت تعیین توالی گردیدند. نتایج نشان داد که ژنpgip2این واریته علاوه بر اینکه فاقد ۲۷ نوکلئوتید در انتهای۵´ می باشد دارای ۲۵ اختلاف نوکلئوتیدی در ORF (Open reading frame) در مقایسه با توالی ژن pgip1 نیز است که در سطح توالی اسید آمینه ای ۱۲ اختلاف نوکئوتیدی منجر به تغییر ۱۱ اسید آمینه شده اند و مابقی تغییر آمینو اسیدی را سبب نشد.