سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۴

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پرویز عبدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان
طه حاجی قادری – کارشناس ارشد پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

شناسایی و ارزیابی جنگلهای موجود در استان زنجان به دلیل صعب‌العبور بودن منطقه عملیات میدانی مشکل است. بررسی میزان موفقیت استفاده از تصاویر ماهواره ای موضوع علمی مناسبی برای انجام این تحقیق تشخیص داده شد. لذا از تصاویر +ETM سال ۲۰۰۲ لندست ۷ برای طبقه بندی پوششهای گیاهی بمنظور مکان‌یابی جنگلهای استان استفاده گردید. علاوه بر تصاویر اصلی از تصاویر حاصل از تجزیه به مولفه های اصلی، تصاویر حاصل از تجزیه به عاملها و تصاویر حاصل از شاخص های پوشش گیاهی نیز استفاده گردید. واقعیتهای زمینی بمنظور آموزش نرم افزار ILWIS 3.0و بررسی درستی نقشه های تولید شده با استفاده از GPS جمع آوری گردید. با استفاده از بررسی بصری تصاویر و در نظر گرفتن ضریب همبستگی آنها از میان ۲۸ تصویر تعداد ۱۳ تصویر در مرحله اول انتخاب گردید، و فاکتور مطلوبیت آنها محاسبه شد. در نهایت با استفاده از ۱۲ ترکیب سه تصویری انتخاب شده طبقه بندی به روش حداکثر همانندی انجام گرفت. برای بررسی میزان درستی طبقه بندی شاخص کاپای ۱۲ ترکیب محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت. بالاترین شاخص کاپا برای ترکیب باندهای (KIA=0/86) 345 بدست آمد. نتایج نشان می دهد جایگزین شدن تصویر b7 بجای b3 در ترکیب b4b5b7 باعث پایین آمدن شدید مقدار کاپا می شوند۰/۶۲) بطوری که در گروه b4b5b7 بعد از ترکیب شاخصهای گیاهی (dvi,ipvi,mir) در پایین ترین رده قثرار گرفت. در این بررسی تعداد ۱۳ کلاس مختلف شامل جنگل و مرتع و مزارع کشاورزی… بادقت کاپای ۰/۸۶ از هم تفکیک شد. در این تحقیق جنگلهای تنک پسته وحشی، پسته وحشی-ارس، و نوده های درختچه ای از مراتع قابل تفکیک نبودند و در یک کلاس قرار داده شوند. برای ترکیب b3b4b5 درستی کلی ۸۸/۴۵، متوسط درستی تولید کننده ۷۳/۶۹ و متوسط درستی کاربر ۷۰/۲۳ است. درستی تولیدکننده و درستی کاربر به ترتیب برای بلوط ۰/۶۶و ۰/۶۲ ارس ۰/۶۳ و ۰/۶۳، مراتع مشجر ۰/۸۲ و ۰/۸۸ و صنوبر کاریهای ۰/۸۷و ۰/۱۸ است.