سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

رسول داودی نژاد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهرهوری، پالایشگاه گا
احمد صادقیه – دانشیار دانشکده مهندسی صنایع، پالایشگاه گاز سرخون
محمدمهدی نوذری – دکترای مهندسی انرژی، پالایشگاه گاز سرخون
حسن خادمی زارع – استاد دانشکده مهندسی صنایع، پالایشگاه گاز سرخون

چکیده:

در سالهای اخیر بهبود بهره وری انرژی اهمیت ویژه ای در تحقیقات صن ایع فرایندی به ویژه نفت ، گاز و پتروشیمی پیدا کرده است . از آنجائیکه کاهش مصرف انرژی با حفظ میزان تولید و کیفیت محصول، یکی از اهداف اصلی این صنایع به شمار می آید، با نصب دستگاههای اندازه گیری لازم بر روی جریان های مهم خوراک، محصول و انواع حامل های انرژی مصرفی در این مجتمع ها، میزان مصرف انواع حامل های انرژی در داخل تأسیسات مشخص شده و به تبع آن شاخص های بهرهوری انرژی متناظر م حاسبه میگردد . بدیهی است که کاهش شدت مصرف انواع حامل های انرژی و میزان ضایعات در این مجتمعها، باعث افزایش درآمد، کاهش تعمیرات دستگاه های، طول عمر دستگاهها و آلودگی محیط زیست می گردد . بدین لحاظ بهسازی مصرف انرژی، از دیدگاه مجتمع و نیز از دیدگاه ملی، موضوع بسیار مهمی تلقی می شود . در این مقاله، فرصتهای بهبود بهره وری انرژی در پالایشگاه سرخون ، ابتدا از دیدگاه مدیریتی (مدیریت انرژی ) با استفاده از ماتریس مدیریت انرژی انجام شده است . به این ترتیب که در این پالایشگاه، شش مؤلفه اصلی مدیریت انرژی، شامل سیاستگذاری، ساختار سازمانی ، انگیزش کارکنان در صرفه جویی انرژی، آگاهسازی و آموزش پرسنل، سیستمهای اطلاعات مدیریت انرژی ، کنترل و بازبینی اهداف ، استراتژی های پالایشگاه سرخون، فعالیتها، مورد بررسی و ارزیابی قرارگرفته و راهکارهای مطرح برای بهبود وضعیت ارائه گردیده است . در مرحله بعد، به شناسایی فرصت های ارتقاء بهره وری انرژی از دیدگاه فنی (مربوط به سیستمها و تجهیزات مصرف کننده انرژی ) توجه شده است . و فرصت های شناسایی شده مورد امکانسنجی فنی و اقتصادی (تعیین میزان صرفهجویی انرژی، صرفه جویی مالی، هزینه سرمایه گذاری و زمان بازگشت سرمایه ) قرار گرفتهاند . در نهایت از طریق تکنیک AHP روشهای بهبود بهرهوری انرژی (از دیدگاههای مدیریت و فنی ) تعیین اولویت شده و جهت بهینه سازی انرژی به پالایشگاه گاز سرخون ارائه شدهاند