سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اسمعیل مشیری – عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزه
فاطمه کنعانی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( گرایش بازاریابی ) دانشگاه الزه

چکیده:

کانالهای توزیع یکی از اجزای اصلی آمیخته بازاریابی و از بخشهای مهم زنجیره تامین میباشند . از جمله مسایلی که بخاطر ازدیاد رقابت بین توزیعکنندگان کالاها مطرح میشود، نحوه انتخاب تامینکنندگان این کالاها به نحوی است که سازمان خریدار بتواند در سطح مبارزات رقابتی موفق شود . کانالهای توزیع به منظور نیاز به برقراری روابط موثر با شرکای تجاری خود و از جمله تامینکنندگان کالا ملزم به ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان مناسب هستند . درحالیکه بررسیها نشان میدهد این امر در اکثر شرکتهای پخش داخلی به صورت نظاممند صورت نمیگیرد . انتخاب تامینکنندگان توسط توزیعکنندگان کالاهای مصرفی با حوزه انتخاب تامینکنندگان مواد اولیه و کالاهای واسطهای تفاوتهای مهمی دارد چرا که در این بخش تنها با محصول نهایی سروکار داریم . این مقاله ضمن بررسی عوامل موثر بر انتخاب تامینکنندگان در صنعت پخش ایران، با انجام مصاحبههایی با خبرگان صنعت و به واسطه یک پژوهش میدانی، معیارهای مربوطه را شناسایی و با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی گروهی ۱ آنها را رتبهبندی مینماید . با توجه به اینکه در صنعت پخش ایران تاکنون پژوهشی در این خصوص صورت نگرفته، لذا نتیجه این تحقیق میتواند توسط سازمانهای این صنعت مورد استفاده قرار گیرد .