سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید میثم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
حامد صیرفیان پور – کارشناس مهندسی صنایع ، کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه سازمان توسع

چکیده:

حوزه مدیریت شهری از پیشگامان استفاده از سرمایه های بخش خصوصی بوده و در این میان روشـهای مختلفی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های شهری وجود دارد . از جمله متداول ترین آنهـا می توان به قرارداد ساخت ، بهره برداری ، وا گذاری ) )BOT اشاره نمود . BOT را می توان بـه عنوان یک روش مطمئن جلب سرمایه خصوصی دانست که کنترل دولت را بر تاسیسات حفظ خواهد نمـود ولی از طرف دیگر در صورت عدم وجود شناخت کافی از محیط اجرای پـروژه ، مـی توانـد ریـسک بـالایی برای پیمانکار به همراه داشته باشد . بر این اساس شناسایی و مدیریت ریسک ، لازمه موفقیت پروژه هـایBOT . می باشد در این مقاله ، پس از معرفی مدلهای مختلف روش BOT سعی شده تا با بررسی دلایل شکست پـروژه های شهری BOT ، ریسک ها و مخاطرات این روش در عرصه پروژه های شهری مشخص گردد . سپس به معرفی روش های تصم یم گیری چند معیاره ، جهت رتبه بندی ریسکهای پروژه پرداخته و در نهایـت بـا استفاده از الگوریتم تاپسیس با رویکرد فازی ) TOPSIS Fuzzy ، ریسکهای موجود در پروژه های BOT شهری اولویت بندی می گردد . این روش بنا بر تجربه صاحب نظـران علـم تـصمیم گیـری،
قابلیت اطمینان بیشت ری جهت ارزیابی و رتبه بندی ریسکها دارد .