سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
سیدقاسم سلیمی زاویه – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده:
توسعه محصول جدید و اهمیت آن برای شرکت ها به عنوان رویکردی نو،هرچند با ریسک هایی همراه است، اما شناخت عوامل کلیدی این رویکرد می تواند در کاهش ریسک های تصمیم گیری برای مدیران مفید باشد. در این تحقیق سعی شده با مطالعاتکتابخانه ای و مشاوره با مدیران و کارشناسان ارشد و خبره فرآیند توسعه محصول جدید تا حد امکان عوامل بحرانی موفقیت توسعه محصول جدید شناسایی شوند. لذا با پیش آزمون از ۱۳ خبره شش عامل بحرانی فناوری، بازاریابی ، تجاری، مدیریتی، حمایتی، درون سازمانی و معین و اهمیت شاخص ها مشخص شد و ۵ شاخص با اهمیت برای هر عامل انتخاب گردید .جهتشناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت در فرآیند توسعه محصول جدید در صنایع خودروسازی ایران از روش تجزیه و تحلیل شکست و آثارآن FMEA استفاده گردید.. نتایج حاکی از این می باشد که عوامل بحرانی موفقیت در فرآیند توسعهمحصول جدید در صنایع خودرو سازی ایران به ترتیب عبارتند از : فناوری،، تجاری، بازاریابی، حمایتی،مدیریتی و درون سازمانیمی باشد و از آنجا که این شش عامل بطور گسترده در یک صنعت مورد استفاده قرار نگرفته و با انتخاب رویکرد تجزیه و تحلیل شکست بررسی نشده است دارای نوآوری خاص خود می باشد