سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مهناز نصرآبادی – استادیار، دکتری علوم محیط زیست، محیط زیست، دانشگاه فنی و مهندسی واحد آزاد زاهدان
منصور عبدالله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد زاهدان
سعید گیوه چی – استادیار، دکتری مدیریت بحران، محیط زیست، دانشگاه محیط زیست دولتی تهران

چکیده:
امروزه هر سازمانی بنا به محیطی که پیرامون آن وجود دارد، دارای اتفاقاتی غیرقابل پیش بینی به نام بحران می باشد. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیر گذار بر تدوین سناریوی بحران حریق چاه های گازی می باشد. روش تحقیق از نوع هدف، کاربردی و از نوع روش و ماهیت از نوع کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر خبرگان و مدیران چاه های گازی وراوی می باشد. حجم خبرگان حاضر در پژوهش، ۱۵ نفر می باشد. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه مقایسات زوجی که روایی آن توسط خبرگان مدیریت بحران مورد تأیید قرار گرفته است و پایایی آن نیز توسط نرخ سازگاری مورد تأیید می باشد. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل از روش تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزار اکسل صورت پذیرفته است. در این پژوهش ۴ معیار اصلی (فنی، اقتصادی، سیاسی- اجتماعی و زیست محیطی) شناسایی شده است. نهایتاً مهم ترین معیارها به ترتیب زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی- اجتماعی و فنی شناسایی شده است.