سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سید عزیز آرمن – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده اقتصاد
محمود حبیبیان – کارشناس ارشد سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

با عنایت به اینکه آب بعنوان عمده ترین عامل محدود کننده در توسعه کشاورزی می باشد، و بیش از ٩٠ درصد از آب تجدید پذیر کشور در بخش کشاورزی به مصرف می رسد و راندمان آبیاری در کل کشور از ٣٠ در صد فراتر نمی رود، علیرغم کم آبی در اقلیم گرم و خشک ایران، روش های آبیاری با راندمان بالا، کاربرد آب تنها در ٧ درصد از اراضی آبی بکار گرفته می شود. قانون تثبیت آب بها زراعی که در سال ١٣٦٩ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، مقرراتتازه ای برای قیمت گذاری آب کشاورزی به دنبال آورد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در نرخ آب بها کشاورزی در شبکه آبیاری دز انجام شده است. برای انجام این تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ١٨٠٠٠ نفر کشاورز منطقه که در قالب ٧٠٠٠ نماینده دریچه با شرکت در طول دو فصل زراعی قرارداد تامین آب می نمایند انتخاب شده و برای این منظور
پرسش نامه ای حاوی مهمترین مسائل و مشکلات در رابطه با موضوع و سایر موارد ذیربط تهیه و بین کشاورزان منطقه مورد مطالعه توزیع گردید و در بعضی از موارد از نظرات کارشناسان و مدیران منطقه استفاده شده است