سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در هزاره سوم
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
بی بی عایشه قره مشک غراوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت، علی آباد کتول، ایران
احمد مهرابیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، گروه مدیریت، علی آباد کتول، ایران

چکیده:
نظر به اهمیت شناسایی و اولویت بندی کردن عوامل نام و نشان تجاری و با توجه به گذشت چندین سال از توسعه ی واحدهای صنایع غتایی در استان گلستان تاکنون اولویت بندی عوامل نام و نشان تجاری درشرکت های مواد غذایی استان گلستان صورت نگرفته است.لذا به منظور تعیین وزن و اولویت عوامل نام و نشان تجاری،ای مطالعه روی شرکت های مواد غذایی استان گلستان طی سال های ۹۳-۱۳۹۲انجام گرفت در این پژوهش شناسایی و اولویت بندی با استفاده از مدل تصمیمگیری چنددمعیاره ANP که از نظر هدف،کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی محسوس می شود انجام گرفتهاست.روش ANP در سال ۳۳۳۱ توسط ساعتی برای تصمیم گیری چندمعیاره ارائه شده است و هدف از ارائه آن ساخت مدلی است که از طریق آن بتوان مسائل پیچیده تصمیم گیری چندمعیاره را به صورت اجزا کوچکترتجزیه نموده و به واسطه مقداردهی معقولانه به اجزای ساده تر و سپس ادغام این مقادیر،تصمیم گیری نهایی را انجام داد.جامعه هدف این پژوهش،شرکت های مواد غتایی استان گلستان می باشد،در تحقیق نظر۳۰نفرازخبرگان حوزه بازاریابی که با ساختار برند در صنایع غتایی آشنایی دارند استفاده و برای جمع آوری داده هها از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شده است.نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان میدهد که عامل پشتیبانی از کانال بازاریابی در رتبه اول ، عامل ادراک قیمت مصرف کنندهدر رتبه دوم ، عامل قیمت شتاری مبتنی بر ارزش در رتبه سوم ، عامل کیفیت ادراک شده در رتبهیهارم ، عامل افزایش تجربهی مصرف کنندهدر رتبه پنجم ، عامل فروش شخصی در رتبه ششم ، عامل کانال مستقیم و غیر مستقیم در رتبه هفتم ، عامل پیشبرد فروش در رتبه هشتم ، عامهل بازاریابی و حمایت مالی ازرویدادها در رتبه نهم ، عامل روابط عمومی و فعالیتهای روابط عمومیدر رتبه دهم ، عامهل ارزش درک شده در رتبه یازدهم ، عامل تبلیغات در رتبه دوازدهم و عامل رانش و کششدر رتبه سیزدهم اهمیت قرار دارد.عوامل نام و نشان تجاری که دارای وزن و اولویت کمتری هستند و به ویژه عامل رانش و کشش با وزن نسبی۳۲۳۲۳ ، باید علل آنها بررسی شده و سعی در بالا بردن وزن نسبی ای عوامل داشت تا کارایی شرکت هایمواد غذیی استان افزایش یابد.