سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

عادل آذر – استاد، مدیریت دانشگاه تربیت مدرس
مهشیدالسادات محمدی جهرمی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدحمید خداداد حسینی – دانشیار گروه مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

یکی از دغدغه های مدیران ارشد سازمانهایی با چندین محصول مختلف، در نظر گرفتن فاکتورهایی مناسب برای تدوین صحیح سیاستهای کلان سازمان، طراحی خط مشی ها و استراتژی ها می باشند. به عبارت دیگر آنها در جستجوی یافتن پاسخی برای این سوال هستند که با در نظر گرفتن چه معیارهایی، برروی کدام محصولات خود سرمایه گذاری کنند و استراتژی های خود را با تکیه بر کدام محصولات طراحی نمایند. چنین نتایجی برخاسته از مباحث تحلیل پرتفولیو و شاخصهای مرتبط با آن می باشد. شرکتهای فعال در صنعت بیمه جز شرکتهایی می باشند که دارای چندین نوع محصول یا خدمت هستند و به رغم نیاز مبرم به این مقوله، تاکنون مدلی که بتواند در بردارنده شاخصهای استراتژیک جامعی جهت طراحی پرتفوی خدمات صنعت بیمه باشد ارائه نگردیده است دراین مقاله سعی شده است تا در گام اول به شناسایی شاخصهای موثر از طریق مرور ادبیات پرداخته شود سپس به کمک آزمون آماری شاخصهای موثر در صنعت بیمه مورد تایید خبرگان قرار گیرد. در گام بعد با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی میزان اهمیت هر شاخص از دید خبرگان این صنعت استخراج می گردد. سپس با توجه به شاخصهای شناسایی شده جهت مشخص نمودن مطلوبیت هر محصول یا خدمت بیمه ای در طراحی استراتژیک ترکیب پرتفوی محصولات شرکت، اطلاعات مرتبط با محصولات بیمه پارسیان درهر شاخص استخراج گردید. درگام آخر با استفاده از تکنیک TOPSIS مطلوبیت خدمات بیمه ای پارسیان با رویکرد طراحی پرتفولیوی محصولات این شکرت صورت پذیرفت . یافته های تحقیق حاکی از آن است که ۱۰ شاخص می تواند در طراحی استراتژیک ترکیب پرتفوی خدمات بیمه موثر باشند به ترتیب دو شاخص حاشیه سود و توان شرکت از بیشترین اهمیت برخوردار هستند با توجه به خروجی های تحقیق مشخص گردید که در بین محصولات و خدمات مختلف شرکت بیمه پارسیان بعد از بیمه حوادث سرنشین و شخص ثالث، بیمه آتش سوزی به عنوان مطلوب ترین خدمت بیمه ای، و پس از آن بیمه زندگی مورد نظر سیاستگذاران جهت تمرکز فعالیتها و خط مشی ها ی سازمان قرار گیرد.