سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حیدری – استادیار
عباس سحرخوان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این تحقیق، با استفاده از فنون تصمیم گیری گروهی (MADM) عوامل موثر و شاخص های اصلی که در طراحی یک نظام ملیکالا و یا انتخاب یکی از نظامهای موجود و توسعه آن بعنوان یک نظام ملی باید در نظر گرفته شود مورد شناسایی قرار می گیرد و سپس اولویت بندی می شود. در خصوص اولویت بندی شاخص ها و معیارهای ارجحیت دار مؤثر در طراحی نظام ملی کالا چه از جنبه معیارها وشاخص های اصلی و چه از جنبه معیارهای فرعی ، از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مدل(AHP بعنوان یکی از مدلهای تصمیم گیری چند معیاره (MADM) استفاده شده است.
در این رهگذر جهت تعیین و بدست آوردن معیارها و شاخص های موثر در یک نظام ملی کارآمد، نظامها و سیستم های فعال در زمینه کالا و خدمات و اموال منقول در سطح ملی و فراملی مطالعه گردید. در این راستا نظامهای طبقه بندی ، ISIC ،HS NCS ،CPC ، EAN/UCCدر سطح فراملی و نظام سماپلکه در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طراحی و پیاده سازی
شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در خلال مطالعه این نظامها، خصوصیات و ویژگیهای لازم که یک نظام ملی کالای کارآمد باید داشته باشد استخراج گردیده و نظرات صاحبنظران و کارشناسان آشنا به نظامهای ملی و بین المللی در قالب ۳ پر سشنامه جمع آوری و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایج پرسشنامه اول جهت تعیین شاخص ها و معیارهای اصلی و فرعی و پرسشنامه دوم جهت بررسی وضعیت نظامها و پرسشنامه شماره سه جهت مقایسه نظامهای موجود مورد توجه قرار گرفتند.در این مسیر از تکنیک تصمیم گیری گروهی و نرم افزارEXPERT CHOICE2000 جهت تحلیل داده ها استفاده گردیده است.نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است که شاخص ها و معیارهای استخراج شده با قوت در تحقق یک نظام ملی اطلاعات موثر بوده ، اما میزان تاثیر آنها متفاوت می باشد. در انتها نیز با استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان ، نقاط قوت و ضعف گزینه های منتخب استخراج گردیده است که مطمئنا در انتخاب و یا طراحی یک نظام ملی کالا دارای اهمیت بسزایی خواهند بود.