سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
اکبر صمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران
منصوره علیقلی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکز، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده:
هدف از پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و عوامل مؤثر در ایجاد و طراحی سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر نظام هوشمند کسب وکار در سازمان مدیریت صنعتی ایران انجام شدهاست. جامعهی آماری این پژوهش، محدود به کلیهی مدیران و معاونین حوزهفناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی هوشمند و نیز حوزه برنامهریزی در سازمان مدیریت صنعتی میباشند. تعداد افرادمذکور در سال ۱۳۹۲ برابر با ۲۸ نفر میباشد و از آنجاییکه امکان جمعآوری دادهها از تمام افراد جامعه آماری وجود داشت،لذا از روش سرشماری استفاده شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر از لحاظ هدف،کاربردی و اکتشافی میباشد و از نظرماهیت و روش توصیفی – پیمایشی است. ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه میباشد که از پایایی و روایی لازم برخوردار است.عوامل تعیین شده در این پژوهش شش بعد (نوع نیازمندیهای اطلاعاتی سازمان، عوامل سازمانی، مدیریت پروژه، ساختار دادهو اطلاعات سازمان، ساختار فنی سازمان و فرایندهای سازمانی) در نظر گرفته شدهاست. همچنین با توجه به نظرات خبرگان،پروژه های بهبود هر بعد تدوین و اولویت بندی شده اند. نهایتاً مشخص شد از میان پروژه های بهبود آموزش و آگاه سازیمدیران بیشترین اهمیت را دارد.