سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سعید مودی – دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
جابر مسعودی ندوشن – دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
پرویز زارع – دانشگاه زابل، دانشکده منابع طبیعی، گروه شیلات
اصغر عبدلی – دانشگاه شهید بهشتی، پزوهشکده علوم محیطی، گروه تنوع زیستی

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور شناسایی و بررسی برخی خصوصیات زیست شناختی ماهیان آبهای چاه نیمه زابل انجام شد. ماهیان بوسیله تور پره و تور دستی با چشمه ۱۰ میلیمتر در اسفند ماه سال ۱۳۸۵، ماههای فروردین، اردیبهشت و اسفند سال ۱۳۸۶ و ماههای فروردین و اردیبهشت۱۳۸۷ صید شدند. نمونه های صید شده به صورت زنده به آزمایشگاه شیلات دانشگاه زابل منتقل شدند، پس از انتقال به آزمایشگاه ماهیان تا حد گونه مورد شناسایی قرار گرفتند. ماهیان شناسایی شده متعلق به ۱۱ گونه از ۱۰ جنس و ۲ خانواده بود. نمونه های شناسایی شده شامل ۷ گونه غیر بومی ( Alburnus charusini، Pseudorasbora parva، Crrassius auratus، Cyprinus carpio، Ctenopharyngodon idella ، Hypophthalmichthys molitrix ، nobilisHypophthalmichthys از خانواده کپورماهیان Cyprinidaeو ماهی Gambusia holbrooki از خانواده Poeciliidae) و ۳ گونه بومی( Crossocheilus latius ، Shizocypris altidorsalis وShizothorax zarudnyi از خانواده کپورماهیان Cyprinidae) بودند. گونه های Shizocypris altidorsalis و Shizothorax zarudnyiاز گونه های مهم و اقتصادی آبهای چاه نیمه زابل می باشد. علاوه بر شناسایی ماهیان،خصوصیات ریخت سنجی و شمارشی و روابط طول – وزن ماهیان صید شده نیزمورد بررسی قرار گرفت. ماهی هایAlburnus charusiniوPseudorasbora parva صید شده دارای انگل در محوطه شکمی بودند. انگل های پوستی (جلدی) و آبشش نیز در ماهی ها مشاهده شد.