سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مینا فخعلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مهدی یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

تئوری فرکتال در تولید تصاویر رایانه ای ، فشرده سازی تصاویر و شناسایی الگو مدتهاست که مورد استفاده قرار گرفته است . شناسایی امضا یک مساله شناسایی الگو می باشد که به منظورجداسازی نمونه های جعلی از نمونه های حقیقی استفاده می گردد . در این مقاله از بعد فرکتالی و نیز فشرده سازی فرکتالی جهت شناسایی امض ا فارسی به صورت برون خطی استفاده شده است . بعد فرکتالی با افزایش پیچیدگی نمونه امضا افزاشی می یابد اما به علت اختلاف بین کلاسی کم به تنهایی معیار مناسبی برای شناسایی الگو نمی باشد . از فشرده سا زی فرکتالی در این مطالعه به دو گونه استفاده گردید ابتدا از کد فر کتالی جهت شناسایی الگو استفاده شد که با وجود هزینه زمانی زیاد نرخ شناسایی حدود ۸۰ % حاصل ش د . سپس از کد فرکتالی هر امضا، ویژگیهایی استخراج شد و ازاین ویژگیها جهت شناسایی امضا استفاده گردید .