سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی نیک نژاد – دانش آموخته کارشاسی ارشد مهندسی نفت
بهرام موحد – شرکت نفت و گاز دانا
علی کدخدایی – گروه زمین شناسی،دانشگاه تبریز

چکیده:
در این مطالعه با استفاده از روش آنالیز خوشهای ۱ نرمافزار ژئولاگ ۲ نسبت به تعیین رخسارههای الکتریکی از روی دادههای لاگ موجود ازسازند عرب در میدان نفتی سلمان اقدام شده است. تعیین رخسارههای الکتریکی در میدان مورد مطالعه با استفاده از اطلاعات نمودارهایچاهپیمایی به دست آمده از یکی از چاههای موجود در میدان انجام گرفته است. برای ارزیابی دقیق، تصحیحات محیطی لازم بر روی لاگهاانجام گرفته است. مقایسه نتایج لیتولوژی، حجم شیل، تخلخل و اشباع آب با رخسارههای تعیین شده توسط روش آنالیز خوشهای، تطابق قابل قبولی را بین رخسارههای الکتریکی به دست آمده و مرزهای لیتولوژیکی تعریف شده نشان داده و تقسیمبندی جدیدی از سازند را ارائه میدهد. اینتقسیمبندی جنبه مخزنی داشته و تغییر خواص پتروفیزیکی در هر رخساره منحصربهفرد بوده و تغییرات این شاخصها در رخسارههای جدا از هم مشخص است.