سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا کیوان پور – دانشگاه تربیت مدرس ،گروه کامپیوتر
نصرا… مقدم چرکری – دانشگاه تربیت مدرس ،گروه کامپیوتر

چکیده:

تصویرکاوی محور پژوهشی نوینی در تحقیقات مرتبط با بانکهای اطلاعاتی تصویری به شمارمی رود.بررسی مجموعه روشهای ارائه شده در این زمینه نشانگروجود رویکردهای متنوع در این روشها جهت معناشناسی و درک مفاهیم موجود درمجموعه های بزرگ تصویری است.وجود چنین تنوعی در رویکردهای مختلف معناشناسی از یک طرف و فقدان معیارهای مشخص جهت تحلیل و ارزیابی
مقوله معناشناسی در روشهای تصویرکاوی از طرف دیگر ، امکان مقایسه و ارزیابی دقیق این روشها را از پژوهشگران سلب نموده است.براین اساس در این مقاله علاوه بر شناسایی و معرفی چهار رویکرد اساسی جهت معناشناسی در روشهای تصویرکاوی ، معیارهای کارکردی مناسبی نیز جهت ارزیابی و تحلیل هریک از رویکردهای مذکور پیشنهاد می شود.بهره گیری از معیارهای پیشنهادی در این مقاله برای تحلیل رویکردهای مختلف معناشناسی در روشهای تصویرکاوی می تواند به شناخت دقیق تر این رویکردها و استفاده صحیح و اصولی از آنها منجر شود.