سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سعدالله ابراهیم نژاد – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیدمیثم موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
آرش قربانی کیا – کارشناس مهندسی صنایع – کارشناس ارشد برنامه ریزی شرکت کاربین طرح

چکیده:

در دنیای رقابتی کنونی مدیریت زنجیره تامین، یکی از مسائل اساسی پیش روی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمان را به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان تحت تاثیر قرار می دهد . از این رو توجه به فرصتها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با ریسکهای این عرصه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است . مدیریت ریسک در زنجیره تامین، وظیفه شناسایی، تحلیل، ارائه راهکارهای مناسب جهت پاسخ گویی، کنترل و پایش ریسکها در چرخه های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارد . در این مقاله الگوریتم تصمیم گیری چند معیاره معرفی و ضرورت به کارگیری مفاهیم فازی در محیط مدیریت ریسک بیان می گردد . در ادامه به بررسی ریشه ها و عوامل مختلف عدم قطعیت در زنجیره تامین پرداخته و ساختار جامعی از ریسکها و مخاطرات در زنجیره تهیه شده است . در انتها مدل پیشنهادی به منظور ارزیابی ریسکهای زنجیره تامین با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ارائه می گردد . در این تحقیق سعی بر آن است تا جایگاه و اهمیت مدیریت ریسک از یک سو و تصمیم گیری چند معیاره فازی از سوی دیگر در مدیریت زنجیره تامین مورد تعمق قرار گیرد .