سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمودرضا میرلطفی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل
مهدیه پورجعفرآبادی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل

چکیده:
کشاورزی فعالیتی است که به دلیل چند بعدی بودن قادر خواهد بود از جنبه های مختلف، حیات اقتصادی و اجتماعی بخش زیادیاز انسانها را خصوصاً در روستاها تحت تأثیر خود قرار دهد. طی چند دهه اخیر، روستا های ایران، تحت تأثیر تغییرات اجتماعی، ازلحاظ زیستی و فرهنگی، دچاردگرگونی فزاینده ای شده اند و روستا همواره الگوی تولید بوده و به عنوان بنیان شهر، از اهمیتاقتصادی و اجتماعی زیادی برخوردار بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی روند تغییرات کارکردی خانه های روستایی شهرستانسیرجان می باشد. روش تحقیق مبتنی بر بررسی منابع کتابخانه ای، بررسی های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. داده ها بااستفاده از نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین فعالیت های باغداری و تحولکارکردی خانه های روستایی منطقه مورد مطالعه، رابطه نسبتاً قوی وجود دارد. بر این اساس میتوان گفت که فعالیت های باغداریبا سطح اطمینان ۹۹ درصد سبب تحول کارکرد خانه های روستایی منطقه مورد مطالعه شده است و همچنین سبب افزایشدرآمد، افزایش قدرت خرید، مدرنیزه شدن وسایل و ادوات کشاورزی و تحول در کالبد مسکن، ترمیم و بازساخت خانه های روستاییو گسترش تجملگرایی در بین روستاییان منطقه مورد مطالعه شده است.