سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین- اهواز.
محمدرضا سلیمانپور – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده:

مطالعه حاضر به منظور شناسایی و تحلیل ویژگی های فردی مؤثر بر توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگان مراکز آموزش عالی علمی- کاربردی کشاورزی سراسر کشور انجام گرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با استفاده از روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. با توجه به هدف تحقیق، متغیرهای مستقل آن ویژگی های فردی، شغلی، تحصیلی و سایر عوامل فردی و متغیر وابسته توانمندی کارآفرینانه است. در این مطالعه از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد. پایایی پرسشنامه که از طریق ضریب کرونباخ آلفا برآورد شد، ۸۷% محاسبه گردید. جامعه آماری تحقیق ۱۲۱۴ نفر از دانش آموختگان آموزش های عالی علمی – کاربردی کشاورزی در مناطق هشتگانه کشور می باشد که ۲۵۰ نفر بعنوان نمونه از طریق نمونه گیری طبقاتی متناسب انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS انجام پذیرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، ۷۸/۴ درصد از افراد مورد مطالعه دانش آموخته مقطع کاردانی و ۲۱/۶ درصد دانش آموخته مقطع کارشناسی هستند.۶۱/۲ درصد از دانش آموختگان با استفاده از سهمیه آزاد و ۳۸/۸ درصد این افراد با استفاده از سهمیه شاغل وارد آموزش های علمی- کاربردی شدند. از لحاظ وضعیت شغلی، ۳۹/۲ درصد از کل دانش آموختگان مورد مطالعه بیکارند و تنها ۸/۶ درصد از دانش آموختگان شاغل، دارای کسب و کار شخصی هستند. نتایج آزمون تی استیودنت نشان میدهد که بین دانش آموختگان سهمیه آزاد و دانش آموختگان سهمیه شاغل در خصوص میزان توانمندی کارآفرینانه آنها تفاوت معنی داری وجود دارد . نتایج تحلیل واریانس نیز حاکی از آن است که بین توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگان رشته های تحصیلی مختلف و همچنین بین توانمندی کارآفرینانه دانش آموختگان مراکز آموزشی مختلف تفاوت معنیداری وجود دارد. ضمن اینکه تعیین میزان تأثیر ویژگی های شغلی- تحصیلی، روانشناختی و جامعه شناختی دانشآموختگان مورد مطالعه بر توانمندی کارآفرینانه آنها از جمله نتایج مهم این مطالعه می باشد.