سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عباس آزادی مقدم آرانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران دانشکده مهندسی صنایع، شو
محمدرضا امین ناصری – استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، بخش مهندسی صنایع

چکیده:

شرایط متغیر اقتصادی و ناشناخته بودن بسیاری از عوامل تاثیرگذار بر موفقیت یک پروژه، تصمیم گیری جهت مشارکت در سرمایه گذاری ها را به یک موضوع مهم برای موسسات مالی و بانک ها تبدیل کرده است. در کشورهای در حال توسعه علی رغم محدودیت سرمایه، کمتر به ارزیابی پروژه ها توجه شده است و دلیل این مدعا نیز بسیاری طرح های نیمه تمام و یا شکست خورده است. البته در بسیاری از این طرح ها، کار ارزیابی صورت گرفته است، اما از جمله نواقص این ارزیابی ها می توان به مدت زما ن فرایند ارزیابی و تغییر بعضی پارامترها از هنگام ارزیابی تا هنگام اجرا اشاره کرد. عامل مهم دیگر در عدم کارایی این فرایند، عدم وجود پایه و اساس علمی و کارشناسی شده برای ملاک های مورد استفاده در فرایندارزیابی اشاره کرد. اعمال نفوذ بعضی مدیران یا کارشناسان به دلیل عدم تدوین قوانین و سیر مشخص ارزیابی نیز می تواند عامل دیگر باشد. در این تحقیق، معیارهای مهم و موثر در ارزیابی پروژه شناسایی و تحلیل شده است و عوامل مهم در تصمیم گیری نهایی جهت اعطای وام بیان می شود. جهت شناسایی معیارها از پرسشنامه هایی استفاده شد و از دانش و تجربیات کارشناسانخبره ارزیابی در دو موسسه مالی کشور بهره گرفته شد. اهمیت معیارها در مقیاس لیکرت مورد سوال قرار گرفت. تعداد ۳۹ معیار توسعه داده شد که در پنج دسته شامل ویژگی های کیفی و مشخصات فردی وام گیرنده ، امکان پذیری پروژه، مشخصات سازمان ، تجزیه و تحلیل مالی و تجزیه و تحلیل اقتصادی ، تقسیم بندی شده اند.