سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت الله دایی جواد – کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – استادیار دانشکده معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبائی – استادیار دانشگاه مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اندیس دالی در ۶۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان اراک بر روی کنتاکت بین کمربند ولکانیکی ارومیه – دختر و زون سنندج – سیرجان واقع شده است. منطقه عمدتا توسط سنگهای آذرین درونی متوسط باریک (دیوریت و تونالیت)، ولکانیک های آندزیتی، برشهای آندزیتی، آندزیت پرفیر که بعضی از این واحدهای سنگی در امداد یک دره گسلی (NE-SW) تحت تاثیر محلولهای هیدروترمال تبدیل به آلتراسیون های نوع سریستی ، آرژیلیکی، پروپلیتیکی، پتاسیک و سیلیسی شده اند. محدوده اصلی آلتراسیون و کانیسازیمس – طلای تیپ پورفیری اندیس دالی در امداد دره گسلی درحدود ۴ کیلومتر در ۱/۵ کیلومتر را پوشش می دهد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک دور سنجی و انجام آنالیزهای مختلف بر روی داده های ماهواره ای ASTER , TM با توجه به وسعت هاله های آلتراسیون و ارتباط مستقیم بعضی از زونهای آلتره با کانی سازی درمنطقه مورد مطالعه، نتایج مطلوبی به دست داده است. در راستای مطالعه اندیس دالی ابتدا مناطق مستعد (زونهای دگرسان آرژیلیکی و اکسیدهای آهن) با استفاده از داده های ماهواره ای TMتعیین و سپس جزئیات و تفکیک آلتراسیون های مختلف توسط داده های ASTER مشخص شدند. جهت پردازش داده های ماهواره ای ASTER , TM از تکنیکهایی نظیر ترکیب رنگی کاذب، آنالیز مولفه اصلی انتخابی، روش کمترین مربعات رگرسیون شده، نسبت گیری طیفی و روش ترسیم زاویه طیفی جهت جداسازی گیاهان، تکنیک زونهای حاوی اکسیدآهن، زونهای آلتراسیون (ایلیتکائولینیت، پروپیلیتیک وزونهای سیلیسی) و واحدهای سنگی منطقه استفاده شده است. در نهایت صحت پردازش بر روی داده های ماهواره ای موجب تهیه نقشه دقیق زمین شناسی و آلتراسیون و ارتباط آنها با گسلهای اصلی و کانی سازی در مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ منطقه گردید.