سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جلال رجبی مزار – شرکت پتروپارس
غلامرضا شکروی –

چکیده:

هدف از این مطالعه یافتن الگویی برای تفسیر کیفی انواع فضاهای خالی در کربناتها بر اساس روشNMR Loggingبوده است. در سال های اخی ر، تشدید مغناطیسی هسته ایNuclear (Magnetic ResonanceیاNMR و تصاویر حاصل از آن به عنوان روشی جدید در صنعت نفت معرفی شده اس ت. این روش بر اساس اصول خو د در تفسیر شرایط مخزن بسیار کا رامد نشا ن داده شده است. درارزیابی های معمول سازند ه ا، عموما از لاگ های مقاومت ویژ ه، دانسیت ه، نوترون، صوت ی، نشانگر رس مانند گام ا، شناساگر های مینرالوژیکی مانندPef … استفاده می شو د. محدودیت های هرکدام باعث می شود استفاده از آنها به تنهایی قابل اعتماد نباشد در حالی NMR مجموع ه ای ا ز اطلاعا ت را ارائه می دهد. اساس روش NMR Logging بر اندازه گیری های هندسه فضاهای خالی و نوع سیال پرکننده آن فضا ها استوار است . ارتباط این دو باعث شده NMR روشی منحصر به فرد در تفسیر یک مخزن باش د.