سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا وحدتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکد
محسن حامدی – دانشیار ساخت و تولید دانشکده فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی مکان

چکیده:

در این مقاله تاثیر سه عامل اساسی ماشین ابزار، فی کسچر و ابزار برشی بر تولرانس قطعات سه بعدی تولید شده به روش ماشینکاری مورد بحث قرار می گیرد . یک مدل ریاضی برای تجزیه و تحلیل اثر انحراف نقاط مبنای جهت دهی وموقعیتدهی فیکسچر، بر انحراف مواضع ماشینکاری ارائه میگردد. از دستگاه Ballbar جهت شبیهسازی و انداز هگیری مجموع خطاهای ماشین ابزار CNC استفاده می شود. با توجه به مدلسازی ریاضی نیروها و نتایج تجربی انحراف موقعیتی ابزار محاسبه می گردد . نتایج مدلسازی این تحقیق بر روی یک قطعه سه بعدی سیستم تعلیق خودرو مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج تجربی و تئوری و میزان تطابق آنها مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته اند.