سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید نجاتی – دانشگاه مازندران ( مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی، دانشکده
رضا قادری – دانشگاه مازندران ( مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی، دانشکده
جواد روحی – دانشگاه مازندران ( مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی نوشیروانی، دانشکده

چکیده:

در روش پیشــنهادی ایــن مقالــه، از یــک طبقــه بنــدی کننــده شبکه عصبی بر مبنای تبدیل موجک گسسته بـرای طبقـه بنـدی اغتشاشات کیفیت تـوان اسـتفاده شـده اسـت . تبـدیل موجـک گسسته، با استفاده از تفکیک پذیری چندگانه سیگنال می توانـد کاراکترهای اغتشاشات کیفیت توان را به حوزه فرکانس – زمان ببرد . از انرژی بدست آمده از تجزیه سـیگنال بـه زیربانـدهای فرکانسی، در استخراج پارامترهای مشخصه بـرای طبقـه بنـدی اغتشاشات مختلـف، اسـتفاده شـده اسـت . طبقـه بنـدی کننـده پیشــنهادی بــا اســتفاده از پــنج مشخصــه بدســت آمــده از تبدیل موجک و یک مشخصه کمکی کـه از طریـق مقـدار موثر سیگنال اصلی تعیین می شود، طراحی شـده اسـت و رانـدمان طبقه بندی خـوب ی را بـرا ی انـواع پدیـده هـای کیفیـت تـوان و اغتشاشات تعریف شده در استانداردهای IEEE و IEC ، نشان می دهد . در نهایت، مقایسه ای بین آخرین روشهای ارائـه شـده در این زمینه و روش بکارگرفته شـده در ایـن مقالـه، صـورت گرفته است .