سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پریا امیریان –
نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد –
رامین نبی زاده –
ناصر طلب بیدختی –

چکیده:

رشد جمعیت و افزایش تنوع نیازهای جوامع انسانی، بدنبال خود افزایش تولید پسـماندهای زائـد را در بـر داشـته اسـت . برخی از این پسماندها خطرناک بوده و در مقادیر ناچیز خود می توانند اثرات مخرب بهداشتی و محیطی را پدیدار سـازند . منـابع تولید مواد زائد خطرناک بسیار متعدد و متنوع هستند ولی عمده ترین منبع تولید آنها را فعالیتهای صـنعتی تشـکیل می دهنـد . با توجه به ملاحظات بهداشتی و اقتصادی انگیزۀ انجام مطالعه ای در خصوص شناسایی مواد زائد خطرناک صـنعتی در اسـتان فارس که نقش مهمی در روند رو به رشد صنعت در ایران را داراست، ایجـاد گردیـد . در ایـ ن پـژوهش ۱۰۱ واحـد صـنعتی مهـم انتخاب و داده های لازم از طریق پرسش نامه، مصاحبۀ حضوری بـا مسـولین واحـدها و رجـوع بـه مـدارک موجـود اسـتخراج گردید . لازم به ذکر است که طی این پژوهش داده ها در دو حالت و با در نظر گرفتن کلیـۀ تفکیـک های لازم مـورد پـردازش واقع گردیدند . نتائج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات با در نظر گـرفتن فاضـلابهای صـنعتی کنتـرل نشـده، حـاکی ازتولید ۴۹۵۴۱۶۱/۸۵ تن مواد زائد در سال می باشد که از این میان، در حدود ۲۵۰۵/۵۲ تن ( طبق لیست موجود در کنوانسیون بازل ) تحت عنوان مواد زائد خطرناک طبقه بندی شده اند . در حدود %۳۱/۲۴ از کل مـواد زائـد دارای ویژگـی سـمیت هسـتند . سهم حالات فیزیکی جامد و مایع به ترتیب %۵۴/۴۷ و %۴۵/۲۴ می باشد . در رابطه با % ۳۵ مـواد زائـد تولیـد شـده نگهـداری موقتی صورت نمی پذیرد، بررسی اطلاعات مربوط به نحوۀ دفع نهایی نشان دهنده آن است کـه در حـدود %۳۲/۳۱ مـواد زائـد تولیدی بدون هیچ کنترلی به محیط زیست تخلیه می شوند . کلیۀ جنبه های مورد نظر در مدیریت مود زائد و خصوصا مـواد زا ئـد خطرناک به تفکیک مورد پردازش واقع و نتایج آن ارائه گردیده است . همچنین کلیـۀ اطلاعـات در سیسـتم بانـک اطلاعـاتی وارد گردیده و بسادگی قابل بهنگام سازی و اخذ گزارشات تخصصی است .