سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اعظم نامداری – مشاور علمی پژوهش و توسعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مدرس دانشگاه آز

چکیده:

در این تحقیق مواد مورد استفاده در صنعت حفاری شناسایی و براساس نوع کاربرد طبقه بندی شده اند، همچنـین ا نواع گلهای حفاری، بررسی شده . در سیستم گلهای حفاری ۱۴ گروه از مواد شـیمیایی اسـتفاده مـی شـود و در سـیمان و افزایه های آن ۹ گروه از مواد شیمیایی به کار برده می شوند . از میان مـواد شـیمیایی گونـاگونی کـه د ر صـنعت حفـاری استفاده می گردند، ۲۳ ماده شناسایی شد . پسماندهای ناشی از دکل حفاری، ۱۱ گروه و ضایعات ناشی از سیستم گردشـی ۵ گروه را تشکیل می دهند، جمعا ۱۶ گروه پسماند شناسایی شد و جایگاه آنهادر فهرستهای قـانون حفاظـت و بازیافـت منابع تعیین شد . در خاتمه راهکارهایی جهت مدیریت پسماندها پیشنهاد گردید .