سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

هدی غزالی بیگلر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
امیر دریایی – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود، کرمانشاه
رضا حق پرست – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، سرارود، کرمانشاه

چکیده:

در ایران سیاه ک پنهان بعد از زنگ مهم ترین بیماری گندم است و بهترین راه مبارزه با این بیم اری استفاده از ارقام مقاوم است . به منظور پیدا کردن منابع مقاومت به این بیماری و اتخاذ برنامه های اصلاحی کارآمد، تعیین پاتوتیپ های قارچ عامل بیماری ضروری است . در ماههای اردیبهشت، خرداد و تیر سال ١٣٨٣ از ٤٤٩ جدایه قارچ عاملبیماری سیاهک پنهان گندم جمع آوری ش ده از مزارع استان کرمانشاه ۴۱۷ جدایه، گونه Tilletia laevis تشخیص داده شد که با توجه به بیشترین درصد جوانه زنی جدا یه ها یک نماینده از هر منطقه انتخاب و در نتیجه ١١ جدایه برای تعیین پاتوتیپ بر روی ژنوتیپ ها ی گندم متمایز کننده پاتوتیپ ها در شرایط طبیعی در مزر عه و در شرایط کنترل شده گلخانه مایه زنی و کاشته شدند . در دو آزمایش پس از مرحله رسیدن، با محاسبه درصد سنبله های آلوده و با استفاده از کلید تعیین پاتوتیپ موجود ٩ پاتوتیپ L10, L20, L29, L30, L31, L32, L33 ، L34 و L35 شناسایی شدند . غیر از پاتوتیپ های L10 و L20 سایر پاتوتیپ ها با تر کیبات جدید بیماریزایی، بعنوان پاتوتیپ های جدید گزارش می شوند. هیچیک از پاتوتیپ ها بیماریزایی بر روی ژنهای مقاومت Bt1, Bt4, Bt6, Bt9, Bt11, Bt8, 9, 10, Btp و Bt12 نداشتند. بیماریزایی بر روی ژنهای مقاومت Bt5 و Bt14 توسط پاتوتیپ L32 در ایران و همچنین بیماریزایی بر روی ترکیب ژنی Bt3,7,8 بوسیله پاتوتیپ جدید L29 برای اولین بار دیده شدند.