سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه جمشیدی – شیراز، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علیرضا خیاطیان – شیراز، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در این مقاله فرایند ترسیب هیدروکسید منیزیم که محصول واکنش کلرید منیزیم و سود سوزآور می باشد با معادلات موازنه جمعیت، موازنه جرم وسینتیک های رشد و هسته سازی مدل شده است. به دلیل غیر خطی و غیرکاو (non Convex) بودن معادلات مدل، روش بهینه سابی الگوریتم ژنتیک برای شناسایی پارامترهای سینتیکی به کار رفته است. به سبب تفاوت در بزرگی متغیرهای مختلف و تفاوت دقت در اندازه گیری آنها، تابع هدف شناسایی ، مجموع مربعات خطای وزن دار انتخاب شده است. با انتخاب سه پروفایل ثابت، تابع هدف شناسایی ، مجموع مربعات خطای وزن دار انتخاب شده است. با انتخاب سه پروفایل ثابت، افزایش خطی و غیر خطی برای دبی سود سوز آور تزریقی به محلول کلرید منیزمی و انجام آزمایش ترسیب هیدروکسید منیزیمی در یک کریستالیزور و یک لیتری، با اندازع گیری غلظت یون منیزیم و توزیع اندازه ذرات، پارامترهای سینتیکی مدل شناسایی شده اند. نزدیکی داده های محاسبه شده توسط مدل و داده های آزمایشگاهی ، دقت مدل شناسایی شدهرا بیان می کند. همچنین شبیه سازی ها نشان مدهد که مدل قادر است توزیع اندازه ذرات را به خوبی پیش بینی نماید.