سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان
عباس لطفی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان مرکز تحقیق و توسعه شرکت پارس سو

چکیده:

بــروز قــوس الکتریکــی در محفظــه قطــع کلیــدهای قــدرت پدیده ای با اهمیت، دارای رفتار پیچیده و در عین حال تعیـین کننده در طراحی و مدل سازی کلیدهای قدرت می باشد . در این مقاله ضمن بررسی مدل قـوس الکتریکـی KEMA در کلیدهای قدرت، روش جدیدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیـک بـه منظور شناسایی پا رامترهـای آن ارائـه مـی شـود . مـدل قـوس KEMAبر پایه معادلات کلاسیکMayr و Cassieبنـا نهـاده شده است . م شکل اساسی در به کار گیری این مدل شناسایی و تعیین پارامترهای آن می باشد . استفاده از روش ارائه شـده در این مقاله ساده بوده و نیازی به اطلاع از پدیده هـای فیزیکـی رخ داده در محفظه قطع کلیدهای قدرت ندارد . در ایـن روش کلید قدرت به صورت یک جعبه سیاه در نظـر گرفتـه شـده و رفتار آن که همان تغییرات ولتاژ دو سر قـوس مـی باشـد ، بـه عنوان خروجی و جریان گذرنـده از کلیـد ، ورودی محسـوب می شود . در الگوریتم ژنتیک پیشنهادی پارامترهایی که بـه ا زای آنها بهترین تطابق بین ولتاژ محاسبه شده و ولتاژ اندازه گیـری شده به وجود آید، جستجو می شوند