سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود محمودآبادی – استادیار پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

بکارگیری شتابنگاشتهای ثبت شده در ساختمانها در هنگام زلزله، یکی از روشهای معمول برای سنجش میزان مقبولیت روشهای متداول تحلیل و طراحی ساختمانها در برابر زلزله است. در این مقاله، رکوردهای ثبت شده در ۱۵ و ۲۰ طبقه با مقیاس ۱۰۰ ،۱۰ ، مدلهای سازهای ساختمانهای ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ طیقه با مقیاس ۱/۱۰۰که تحت رکوردهای زلزله السنترو و طبس بر روی میز لرزان قرار گرفته بودند مورد استفاده قرار گرفت تا با فرض رفتار خطی برای این مدلها، پارامترهای مدی آنها که شامل فرکانسهای ارتعاشی، ضرایب میرایی و نیز ضرایب مشارکت مدی میگردید شناسایی شود. شتاب بیشینه ۲ متر بر مجذور ثانیه بود. رکورد طبس مورد استفاده نیز در دو مرحله به / رکورد السنترو بکار گرفته شده برابر با ۲/۰۲ متر بر مجذور ثانیه بود. رکورد طبس مورد استفاده نیز در دو مرحله به سازه های مذکور اعمال شد. در مرحله اول، شتاب بیشینه رکورد طبس برابر با ۰/۵۶ متر بر مجذور ثانیه در نظر گرفتهنتایج شناسایی پارامترهای مدی مدلهای مذکور نشان داد که فرض رفتار خطی برای مدلهای مزبور قابل قبول است اما از درجه اعتبار این فرض، با افزایش شتاب بیشینه رکوردها کاسته می شود. همچنین با افزایش شتاب بیشینه رکوردها، مقادیر فرکانسهای مدی شناسایی شده، کاهش و مقادیر میراییهای مدی شناسایی شده، افزایش یافت.