سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان
محمدرضا آشوری – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

برای به دست آوردن پارامترهای مودال روشهای متنوعی وجود دارد. در این مقاله با روش تبدیل ویولت پیوسته، یک سیستم سه درجه آزادی شبیه سازی شده است و پارامترهای مودال سیستم مذکور به دست آمده و این نتایج با روش اتوکریلیشن مقایسه گردیده است که نشان دهنده برتری این روش نسبت به سایر روشها می باشد. با استفاده از ضرایب تبدیل ویولت معکوس سیگنال بازسازی شده و خطای بازسازی سیگنال که در ضمن به عنوان فاکتوری برای بیان میزان دقت نتایج نیز هست، محاسبه شده است. سپس در بحث کاربردی ، یک تیر تحت آزمایش قرار گرفته و پارامترهای مودال آن از تست شناسایی شد و نتایج آن با روش تبدیل موجک شبیه سازی و نتایج با هم مقایسه شد. در مقاله از دو نوع تابع ویولت اصلاح شده در تحلیل استفاده شده است که با استفاده از نوع تکمیل شده تابع ویولت مورلت اصلاح شده، دقت به حداکثر خود رسیده است و نتایج بهبود پیدا کرده اند.