سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامعلی منتظر – استادیار دانشگاه تربیت مدرس پژوهشکدة فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مد
نسرین دلداده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق پژوهشکدة فناوری اطلاعات دانشگاه تر

چکیده:

گستردگی حوزه های مختلف مهندسی برق و نیاز پژوهشگران به اطلاعات جدید و دقیق در خصوص زمینه های مختلف تحقیقات، موجب رشد روزافزون استفاده از منابع اطلاعاتی شده است . لیکن تنوع پایگاههای داده ای این منابع و تفاوتهای نرم افزار کاوش آنها، لزوم دستیابی به راهکارهای مشخص برای استفاده از این منابع را بیش از پیش نمایان می سازد؛ به همین دلیل در این مقاله با شناسایی مهمترین پایگاههای اطلاعاتی تخصصی ( هشت پایگاه ) و اصلی ترین موتورهای کاوش اینترنت ( هفت موتور ) در حوزة علوم مهندسی برق و ضمن بررسی ویژگیهای هر یک از آنها؛ با انتخاب کلید واژگان تخصصی مربوط به گرایشهای ششگانة مهندسی برق، محتوای اطلاعاتی این پایگاهها مورد مقایسه قرار گرفته و نتایج حاصل از این تطبیق تبیین می گردد .
بدیهی است رتبه بندی محتوای منابع اطلاعاتی هم موجب هدایت هوشمندانة مسیر پژوهش و کاهش تلفات انرژی محققان شده و هم در بهینه سازی هزینه های تأمین اطلاعات نقش بسزایی دارد .