سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

راحله کریمی – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی- کرج
عزت ا… فرشادفر – دانشگاه رازی
قاسم حسینی سالکده – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

چکیده:

به منظور مطالعه مکانیسم ها و پروتئین های دخیل در تحمل به شوری، پروفیل پروتئین های محلول برگ و ریشه دو رقم حساس (D99) و متحمل (D100) گندم دوروم رشد یافته در دو تیمار شوری ۰ و ۱۰۰ میلی مولار کلرید سدیم به مدت ۱۰ و ۱۵ روز ، مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه بر همکنش زمان نمونه گیری و الگوی بیان پروتئین ها نشان داد بیش از ۸۰% نقاط پروتئینی ژنوتیپ حساس که عکس العمل معنی داری به تنش نشان دادند با طولانی شدن مدت اعمال تنش (۱۵ روز بعداز اعمال تنش) تظاهر معنی داری نیز در رقم مقاوم از خود نشان می دهند.