سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

چکیده:

پریفیتون به مجموعه موجودات ریز زنده گیاهی و جانوری ساکن در سطوح غرقابی در منابع آبی اطلاق می گردد . این موجودات در تغذیه آبزیان و همچنین در تصفیه آبهای آلوده نقش مهمی ایفا می نمایند. علی رغم اهیت این میکروارگانیسم ها در آبهای شیرین ، مطالعات ناچیزی در ایران در این رابطه صورت پذیرفته است. این پژوهش تحت عنوان شناسایی پریفیتونهای گیاهی رودخانه جاجرود و مطالعه عوامل محیطی موثر بر تنوع آنها طی شش ماه تیر لغایت آذر ۱۳۸۳ در پنج ایستگاه بین دو سد لتیان و ماملو صورت گرفت. نمونه برداری به روش طبیعی و بطور ماهانه از پریفیتونهای گیاهی انجام شد. همچنن عوامل محیطی مانند درجه حرارت آب و هوا ، نیترات ، فسفات ، ph ، سختی کل ، قلیائیت، اکسیژن محلول، دی اکسید کربنو سرعت جریان آب نیز ارزیابی و ثبت گردیدند. نهایتا ازچهار شاخه جلبکی سیانوفیتا ، کلروفیکوفیتا، کریسوفیکوفیتا و پیروفیکوفیتا ۲۶ جنس بصورت پریفیتون شناسایی گردید. بررسی یافته ها مشخص ساخت که مهمترین عامل محیطی موثر بر تنوع پریفیتونهای گیاهی رودخانه جاجرود به ترتیب دمای آب و هوا، نیترات، قلیائیت و سختی کل بوده است ودیگر عوامل مورد بررسی تاثیر چندانی نداشته اند.