سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

موذن – دانشگاه تبریز
حاجی علی اوغلی – دانشگاه تبریز
جهانگیری – دانشگاه تبریز
Bousquet – دانشگاه Manchester

چکیده:

سنگهای متاالترامافیک تکاب از لحاظ مجموعه کانیهای اصلی و درجه سرپانتینی شدن در سه گروه (الف) تالک – سرپانتین (ب) سرپانتینیت (ج) متا – پیدوتیت قابل تقسیم بندی می باشند. سنگهای تالک – سرپانتین در نتیجه دگرسانی / آلتراسییون درجه پایین سنگهای الترامافیک تشکیل شده اند. لیزاردیت / کیزوتیل + تالک + کلسیت / دولومیت مجموعه کانیاصلی این سنگها می باشد. بافت های سودومورف Mesh texture (بعد از الیوین) و Bastite pseudomorph (بعد از پیروکسن) در سنگ تالک – سرپانتین نشان دهنده فرایندهای متاسوماتیکی درجه پایین در الترامافیک ها است. سنگهای سرپانتینیتی و متاپیردوتیتی از دگرگونی دمای نسبتا بالا و فشار بالای سنگهای تالک – سرپانتین د تشکیل شده اند. آنتی گوریت (پلی مورف دما بالای سرپانتین)، کلینوکلر ، ترمولیت و مگنزیت مجموعه کانیهای دگرگونی سرپانتینیت ها هستند. متا – پریدوتیتها علاوه بر مجموعه کانی دگرگونی فوق دارای کانیهای باقیمانده (relic minerals) از منشا سنگ آذرین قبلی نیز هستند. برای شناسایی پلی مورف های سرپانتین از متد XRD و طیف سنجی Raman استفاده شد. مطالعات XRD با استفاده از نرم افزارهای Eva DIFFRAC Plus (5و۲و۴) MACDIFF و بر اساس مقادیر مشخص q کانیها انجام گردید. برای تمییز پیک مربوط به کانی هایی که در مقادیر q همپوشانی داشتند محاسبه پارامترهای بلورشناسی کانیها مانند lattice constant , lines diffraction , cell data با استفاده از برنامه WIN-METRIC انجام شد.
آنالیز طیف سنجی Ramanبرای مقاطعی که قبلا لیزاردیت و آنتیگوریت در آنها با روش های میکروسکوپی و روش XRD مورد شناسایی قرار گرفته بود، انجام گرفت. نتایج بدست امده از طیف سنجی Raman برای کانیهای مورد انالیز، صحت شناسایی آن ها به روش های قبلی را تایید می کند.