سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

موسوی – آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده
رحیمی –
حافظیان –
خان احمدی –

چکیده:

با توجه به اثر لپتین بر کاهش چربی و غلظت LH، این هورمون می تواند نقش مهمی در تعادل انرژی، تولید شیر، وزن زنده و همچنین میزان باروری داشته باشد. به خاطر اهمیت نقش دفاعی پروتئینهای سلولی (دیفنسینها) به دلیل فعالیت آنتی بیوتیکی و سم زدایی در برابر باکتریها، ویروسها و قارچ ها، ممکن است از آنها به عنوان یک نشانگر مولکولی مناسب در ارتباط با سلامت حیوانات در صنعت دامپروری استفاده شود. هدف از این تحقیق تشخیص چندشکلی ژنهای لپتین و بتا – دیفنسین در نژاد گاو بومی مازندرانی است. از تعداد ۱۶۰ راس گاو بومی، نمونه خون تهیه و با استفاده از روش نمکی، DNA ژنومی استخراج گردید. توسط واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) و استفاده از آغازگرهای اختصاصی برای بخشی از جایگاه ژنهای لپتین و دیفنسین تکثیر شد. قطعات DNA تکثیر شده به طول ۴۲۲ جفت باز برای لپتین و ۵۰۰ جفت باز برای دیفنسین، به ترتیب با استفاده از آنزیم های برش دهنده Mbol و TaqI برش داده شد و قطعات ۳۲ و ۳۹۰ جفت بازی برای لپتین و ۱۵۰ و ۱۹۰ جفت بازی برای دیفنسین به دست آمد. فراوانی آللی به دست آمده از +MboI و -MboI برای ژن لپتین به ترتیب ۰/۲۵ و ۰/۹۷۵ و فراوانی آللی +TaqI و -TaqI برای ژن بتا – دیفنسین ۰/۷۲ و ۰/۳۸ بوده است . در این تحقیق جایگاه برش برای هر دو ژن لپتین و بتا – دیفنسین جدید بوده و با نتایجی که محققین دیگر تا کنون به دست آورده اند متفاوت بوده است.