سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی حبیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشکده عمران دانشگاه تهران
اکبر چشمی – دانشجوی دکترای زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
علی فاخر – دکترای ژنتیک، دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تهران

چکیده:

رویکرد قانونی به مسائل فنی ژئوتکنیک درمورد ساختمان های سنگین و متوسط، با ساختمانهای سبک تهران متفاوت است. چشم پوشی از بررسیهای ژئوتکنیکی ساختمانهای سبک بسته به موقعیت ساختگاه در تهران، مخاطرات متعددی را به دنبال خواهد داشت. شناخت خصوصیات ژئوتکنیکی آبرفتهای تهران و بررسی امکان پذیری در تهران می باشد. تاثیر فرایندهای آب و هوایی از یکسو و فعالیتهای تکنوتیکی از سوی دیگر، سبب بر جای گذاشته شدن رسوبات آبرفتی متنوعی- از نظر جنس و متغیرهای مقاومتی – در تهران شده است. اولین بار ریبن بر پایه ویژگیهای چینه شناسی، رسوبات آبرفتی تهران را به چهار سازند D, C, B, A تقسیم نمود. عمده آزمونهای متداول ژئوتکنیکی در آبرفتهای درشت دانه تهران، نتایج خوبی را بدست نمی دهند. در آبرفتهای ریزدانه، بیشتر آزمونهای متداول هزینه ای بیش از مقادیر معقول به ساختمانهای سبک تحمیل می کنند. در آبرفتهای درشت دانه تهران، استفاده از طراحی ملی و شهری بر مبنای شناخت ویژگیهای عمومی زمین و در آبرفتهای ریزدانه استفاده از آزمونهای بر جای ارزان قیمت (مانند آزمون نفوذ وزنی سوئدی) راه حلهایی مناسبی برای بررسی ساختگاه سازه های سبک در تهران می باشند.