سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آرمیندخت یزدان پناه – محقق مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران
نادعلی باباییان جلودار – محقق مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران
قربانعلی نعمت زاده – محقق مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران
نادعلی باقری – محقق مجتمع علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه مازندران

چکیده:

از آنجایی که ژن های Rf توانایی اعاده کردن باروری را در برنج دارند و بدلیل اهمیت آنها در تولید بذور هیبرید، برای شناسایی این ژن ها در ۶۰ لاین و رقم، ازسه نشانگر ریز ماهواره (SSR) شامل، RM1 همبسته با ژن Rf3 برروی کروموزوم شماره ۱، نشانگر RM25 همبسته با ژن Rf4 برروی کروموزوم شماره ۱۰ و نشانگر RM6344 همبسته با ژن Rf1 واقع بر کروموزوم شماره ۷ برنج استفاده شد . پس از انجام واکنش های زنجیره ای (PCR) نتایج به دست آمده نشان داد که ۱۴ لاین و رقم تنها روی کروموزوم شماره ۱، یک رقم تنها روی کروموزوم شماره ۱۰ و ۲ لاین و رقم تنها روی کروموزوم شماره ۷ دارای ژن اعاده کننده باروری هستند . تعداد ۵ لاین و رقم نیز فاقد هر گونه ژن اعاده کننده باروری بودند و لذا اینگونه ارقام می توانند نامزدهای مناسبی برای تولید لاین های نرعقیمی سیتوپلاسمی باشند. همچنین تعداد ۶ لاین و رقم دارای کلیه ژن های اعاده کننده باروری روی سه کروموزوم شماره ۱، ۷ و ۱۰ می باشند. این ارقام می توانند به صورت بالقوه لای نهای اعاده کننده باروری مناسبی باشند و می توان از آنها در تکنولوژی تولید بذر هیبرید و یا در تلاقی های مختلف و به عنوان ارقام دهنده ژن های اعاده کننده باروری استفاده نمود . همچنین تعدادی از این لاین ها و ارقام دارای دو تا از ژن های مذکور بودند که برای بررسی سهم هر یک از ژن ها در اعاده کنندگی باروری تحقیقات بیشتری پیشنهاد می گردد.