سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسین فتوکیان – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد
بهزاد قره یاضی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی
علیرضا طالعی – عضو هیات علمی دانشگاه تهران
علی اکبر شاه نجات بوشهری – عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور مکان یابی QTL های مرتبط با تحمل به شوری، تعداد ۶۳ لاین تلاقی برگشتی پیشرفته BC2F5 که از تلاقی IR64 بعنوان والد دورهای و طارم مولایی بعنوان والد دهنده بدست آمدند در موسسه بین المللی تحقیقات برنج – فیلیپین مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه برای بررسی فنوتیپی عبارت بودند از: وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر اندام هوائی و وزن خشک اندام هوائی. مطالعه ژنوتیپی با ۱۱۴ نشانگر ریزماهواره چند شکل انجام گرفت. طول نقشه کروموزمی مورد استفاده ۱۶۹۲/۶ سانتی مورگان با متوسط فاصله ۱۶/۳ سانتی مورگان بین دو نشانگر مجاور بود. تفکیک متجاوز مثبت یا منفی برای همه صفات مشاهده گردید. در همه صفات مورد مطالعه QTL هایی با اثر افزایشی مکان یابی شدند. این QTLها بخش قابل توجهی از واریانس ژنوتیپی برای صفات اندازه گیری شده در جمعیت مورد مطالعه را به خود نسبت دادند. تعداد QTLهای به دست آمده برای وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر اندام هوائی و وزن خشک اندام هوائی به ترتیب عبارتند از ۲، ۳، ۲، ۳٫ در مکان یابی QTL از روش مکان یابی فاصل های چندگانه (MIM) استفاده شد.