سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مس

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه عباس زاده – کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
غلامرضا رحیمی پور – استادیار گروه مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
احد علیخانی – کارشناس ارشد مهندسی استخراج معدن، شرکت کاوشگران گستره کویر

چکیده:

محدوده مورد مطالعه در شمال شرقی شهرستان بافت واز نظر تقسیمات ایران زم ین، در قسمت جنوبی کمربند ولکانو-پلوتونی، ارومیه دختر واقع شده است . قدیمیترین تشکیلات منطقه را سنگ های آتشفشانی و پیروکلاستی با سن ائوسن زیرین تا الیگوسن زیرین تشکیل داده است که توده نفوذی نیمه عمیق حراران با سن الیگومیوسن، این تشکیلات راقطع کرده که باعثبه وجود آمدن دگرسانی و کانی زایی در منطقه شده است. آنجایی که اکثر کانسارهای مس دارای یک الگوی منطقه ای بر مبنای کانی سازی و دگرسانی سنگ دیواره می باشند، باتوجه به منطقه بندی دگرسانی سنگ دیواره می توان ازعناصر برای پی جویی کانسارهای مس استفاده نمود . بنابراین کانسارهای مس (خصوصا پرفیری )، اهداف مناسبی برای اکتشافات ژئوشیمیایی محسوب می شوند. هدف پتانسیل یابی کانی زایی مس در منطقه حراران بر روی نمونههای سنگی و با استفاده از روشهای آنالیز چند متغیره خوشه ای و آنالیز مؤلفه اصلی غیر خطی میباشد. روش آنالیز مؤلفه اصلی غیر خطی مناطق کانیزایی را نسبت به روش دیگر بهتر مشخص کرد