سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بابائی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن،دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت ا… رنجبر – دانشیاردانشکده معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه مطالعاتی شامل بخش هایی از برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ زمین شناسی رفسنجان، پاریز و چهار گنبد می باشد که در جنوبی ترین بخش کمربند آتشفشانی –رسوبی ایران مرکزی واقع شده است . سنگهای آتشفشانی -رسوبی ائوسن، اصلی ترین واحد زمین شناسی منطقه را تشکیل می دهند که نفوذ توده های الیگومیوسن در آنها، باعث دگرسانی گسترده و کانسارسازی در سطح منطقه شد ه است . بیشترین گسترش دگرسانی از نوع فیلیک، آرژیلیک و پروپ یلیتیک می باشد . از کانی هایی که در دگرسانی های هیدروترمال وجود دارند و توسط خصوصیات طیفی قابل شناسایی می باشند میتوان به مسکویت، کائولینیت، اپیدوت ، کلریت وکلسیت اشاره کرد . از تصاویر سنجنده ASTER جهت نقشه برداری ازمناطق دگرسان شده با استفاده از روش نقشه بردار زاویه طیفی (SAM) استفاده گردیده است. دراین روش بر اساس مقایسه طیف بدست آمده از تصویر با طیفهای مرجع، کانی ها را می توان نقشه برداری نمو د . جهت استفاده از این روش بایستی داده های خام را تصحیح نمو د . به منظور بارزسازی عوارض طیفی از روش کالیبراسیون بازتابش متوسط نسبی داخلی (IARR) برای نرمالیزه کردن تصاویر استفاده شده است. با توجه به اینکه بازتابش طیفی در باند ۵ سنجنده ASTER نسبت به طیف مرجع کانی ها مقدار کمتری را نشان می دهد، مقدار بازتابش طیفی در این باند تصحیح گردید . تصاویر بدست آمده نشان داد که نتایج روش نقشه بردار زاویه طیفی انطباق خوبی با داد ه های برداشت شده صحرایی داشتند