سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام حسام –
نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد –
هوشنگ پرهام –
سهیلا حسنیان –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی کمیت وکیفیت پساب صنایع فلزی غرب اهواز وتعیین بار آلودگی وارد شده به رودخانه کارونتوسط صنایع فلزی سپنتا ،نوردولوله اهواز ، فولاد کاویان ، مجتمع گروه ملی ولوله سازی خوزستان صورت گرفته است. دراین مطالعه با درنظر گرفتن شرایط وامکانات ۳ ایستگاه نمونه برداری برروی خروجیهای فاضلاب صنایع (محل ورود به رودخانه ) وخروجی شرکت لوله سازی خوزستان وانتخاب ۵ ایستگاه بررودخانه کارون دربالادست وپایین دست خروجی های فاضلاب صنایع صورت گرفته است .نمونه برداری به مدت ۶ ماه ازاردیبهشت تا مهرماه ۸۴ به صورت یک هفته درمیان(ماهیانه دو بار) صورت پذیرفت. نمونه ها با شرایط استاندارد به آزمایشگاه انتقال یافته وبا استفاده از روشهای آزمایشگاهی ارائه شده درکتاب روشهای استاندارد برروی ۲۰ پارامتر آزمایشهای مورد نیاز انجام گردید. نتایج حاصل ازبار آلودگی صنایع مورد بررسی نشان می دهد که بیشترین میزان فلزات سنگین (کروم ، روی ،مس، منگنز و آهن) توسط شرکت صنعتی سپنتا وبیشترین میزان اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی وشیمیایی ، روغن وجامدات معلق توسط شرکت گروه ملی فولاد خوزستان وارد رودخانه کارون می شود. مقایسه فلزات سنگین در صنایع بیانگر وجود اختلاف معنی دار منگنز وروی درصنعت سپنتا با دیگر صنایع است .میزان این دو پارامتر در فاضلاب سپنتا بیشتر ازصنایع دیگر بوده است .همچنین مقایسه پساب خروجی با استاندارد تخلیه نشان می دهد که میزان آهن درشرکت سپنتا ، نوردلوله ، فولاد کاویان وگروه ملی بیش از حد مجاز است .مقایسه فلزات سنگین درایستگاه اول ( بالا دست سپنتا ) وآخرین ایستگاه( پایین دست گروه ملی فولاد خوزستان ) نشان دهنده افزایش میزان منگنز ، روی و کروم در آب رودخانه می باشد .همچنین نتایج مقایسات اکسیژن مورد نیاز شیمیایی در ایستگاههای بالادست وپایین دست نشانمی دهد که میانگین این پارامتر دربالا دست نورد وکاویان کمترین مقدار ودرپایین دست گروه ملی دارای بیشترین مقداراست .