سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم مکوندی –
سیدمحمدباقر نبوی –
احمد سواری –
هوشنگ حسونی زاده –

چکیده:

تالاب ها از جمله مولد ترین محیطهای جهان هستند . آنها گهواره های تنوع زیستی دنیا هستند که با نگهداری آب وقابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه های بیشماری از گیاهان وجانوران وابسته به خود ایفا می کنند . تالاب هورالعظیم یاتالاب بزرگ هویزه در غرب استان خوزستان در انتهای رودخانه کرخه در منطقه مرزی دشت آزادگان بین دو کشور ایران و عراق واقع شده است . این تالاب یکی از مهمترین وارزشمندترین زیستگاههای کشور است که اهمیت هیدرولوژیکی،بیولوژیکی،اکولوژیکی آن در حیات منطقه نقش اساسی دارد . با توجه به اهمیت اکولوژیکی و حساسیت بین المللی تالاب در این بررسی فاکتورهای زیست محیطی تالاب مانند دما هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول،شوری،کدورت، PH وشاخصهای کیفیت آب اکسیژن خواهی شیمیایی، اکسیژن خواهی بیولوژیکی، نیترات،فسفات،ذرات معلق وذرات جامد محلول مورد بررسی قرارگرفت ودرپایان راهکارهای مدیریتی کاهش دهنده آلاینده هاارائه گردید . با در نظر قرارگرفتن شرایط وامکانات تعداد ۱۰ ایستگاه نمونه برداری از آب تالاب انتخاب ودر چهار فصل از تابستان ۱۳۸۴ تابهار ۱۳۸۵ نمونه برداری گردید . نتایج بدست آمده نشان میدهدکه براساس غلظت اکسیژن خواهی بیولوژیکی و امتیازبندی وطبقه بندی آن اکثر ایستگاهها جزء طبقه حساس وآلوده میباشند . غلظت اکسیژن خواهی شیمیایی در تمام ایستگاهها بجز ایستگاه دوم وچهارم از مقادیر بالاتری نسبت به استاندارد بهداشت
جهانی بر خوردار بود . میانگین میزان فسفات ونیترات پایین تراز حد استاندارد می باشد . نتایج طبقه بندی کیفیت آب ایستگاههای منتخب براساس نظام شاخص کیفیت آب نشان می دهد که برخی از ایستگاهها درگروه سوم ( ایجاد تغییرات شدید در مشخصات آب ) و برخی از ایستگاهها در گروه چهارم ( ایجاد تغییرات خطرناک در سیستم آبی ) قرار دارند .